Våra verksamhetsmål

Här presenteras satta verksamhetsmål inom kvalité, miljö och arbetsmiljö och kort handlingsplan och tillvägagångssätt för att vi ska nå dessa mål

Kvalitetsmål

Vi har som mål att vår kundnöjdhet skall ligga på 95%.

Utfall 2020 blev 93,8%, 2021 blev 92.4% och målet 2022 kommer att vara 95%. Information och underlag för hur vi mäter detta finns i separat dokumentation/undersökning.

Vår handlingsplan för att nå kvalitetsmålet

Målet mäts 1gång/år. Målet med enkäterna/undersökningar är att fastställa nöjdheten hos våra kunder. Syftet är att utifrån uppnått resultat kunna identifiera direkta problemområden, skapa och genomföra ständiga förbättringar för att göra oss starkare och att medarbetarna motiveras ytterligare i sitt arbete.

Sammanställning och utvärdering av enkäten genomförs av opartisk extern konsult, för att eftersträva objektiviteten.


Miljömål

Vi har som miljömål att minska vår bränsleförbrukning med 2% i förhållande till antal körda kilometer. Utfall 2020 blev 152,13 CO2/km, 2021 blev utfallet 149 CO2/km och målet är att sänka utsläppen med 2% 2022.

Vår handlingsplan för att nå miljömålet

Arbetet med att nå målet, omfattar alla medarbetare som kör servicefordon.

Målet mäts 1 gång/år. Målet är att reducera bränsleförbrukningen för egna fordon i förhållande till antal körda kilometer, genom att effektivisera (planering av körningar, samordning) utan att ge avkall på service och/eller flexibilitet. Vidare ska vi lägga större vikt vid underhåll av våra fordon, egenkontrollpärmar skall finnas i varje bil och genomföras av respektive medarbetare. Vi skall även sträva mot att förnya vår fordonspark med nyare och mer miljövänliga alternativ

VÅR POLICY

ARBETSMILJÖPOLICY

Syftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt  

eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador till gagn för både den enskilde och företaget.Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt. Riskbedömning genomförs för alla projekt.


Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig uppföljning och redovisning av bl.a. tillbud/olycksfall.En gång per år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.


Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö. All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och närmast överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.


Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

KVALITETSPOLICY

Genom hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder som gärna rekommenderar oss. Vår verksamhet skall ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation.

MILJÖPOLICY

Vi ska följa de lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som gäller för vår verksamhet och förhindra samt förebygga miljöskador. Det är vårt mål att genom effektiv kvalitets-och miljöstyrning under alla faser säkerställa att våra tjänster uppfyller de ställda krav, så att varje uppgift vi utför blir en god referens. 

VERKSAMHETSPOLICY

Göteborgs Byggsystem AB erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga byggtjänster inom Stor-Göteborg med omnejd.

För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar. Samtliga medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser och system.


                                                                                                                  

Göteborgs Byggsystem AB

Flöjelbergsgatan 1a

431 35 Göteborg


Telefon växel: 031-162343

Mail: info@gbgbyggsystem.se

Orgnr: 559132-7308

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy. 

OK